F655PU2633XNMUA00

KENZO, Kaa’s eyes sweater, $432. SHOP NOW

thoughts?